سئوشو
برگزيده اي از بهترين مطالب

[caption id="attachment_521" align="alignleft" width="389"]Business Cards كارت بازرگاني[/caption]

كارت بازرگاني بر اساس قانون تجارت و قوانين گمركي كشور مدركي مي باشد كه براي انجام امور تجاري از جمله واردات و صادرات كالا ضروري است. كارت بازرگاني براي اعم از افراد حقيقي و حقوقي ضروري مي باشد و مي توانند افراد حقوقي و حقيقي با داشتن آن اقدام به امور واردات و صادرات كنند.

 

صدور كارت بازرگاني زماني قابل اجرا مي باشد كه بازرگانان شركت و يا موسسه خود را در دفتر ثبت تجاري به ثبت رسانده و داراي دفاتر پلمپ شده ي تجاري باشند. كارت بازرگاني در شركت‌هاي تجارتي مربوطه بنام مدير مسئول شركت صادر مي‌شود.

 

 

در قوانين ايران كارت بازرگاني براي واردات و صادرات كالاي تاجران امري ضروي بوده و تنها بازرگاناني مي توانند كالاي خود را وارد و يا صادر كنند كه داراي كارت بازرگاني باشند. براي اخذ كارت بازرگاني، بازرگاناني كه صدور كارت بازرگاني مي نمايند بايد طبق فرم هاي چاپ شده از طرف اتاق بازرگاني اطلاعات مربوط و مورد نياز را در زمينه تجارت خود به اتاق بازرگاني بدهند و از طرف دو نفر از اعضاي اتاق بازرگاني معرفي شوند.

 

 

صدور كارت بازرگاني براي شركت ها و بازرگانان خارجي وابسته به معامله متقابله است. يعني در صورتي به بازرگانان خارجي كارت بازرگاني داده مي‎شود كه كشور آنها نيز به بازرگانان ايراني اجازه فعاليت بازرگاني دهند.

 

كاربردهاي كارت بازرگاني

 

1 – مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

2 – صادرات كليه كالاهاي مجاز

3 – ثبت سفارش و ترخيص كالا

4 – واردات از مناطق آزاد

 

مراحل اخذ كارت بازرگاني

مراحل و تشريفات مربوط به صدور كارت بازرگاني در اداره كل ثبت شركتها و ماليكت صنعتي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. در اولين مرحله مدارك مورد نياز براي اخذ كارت بازرگاني دراداره ثبت شركت ها ذكر و در مرحله دوم مدارك مورد نياز در اتاق بازرگاني شرح داده مي شود.

1- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني

2- پلمپ دفاتر تجارتي ( روزنامه و كل ) در سال جاري و ارائه گواهي پلمپ دفاتر تجارتي، جهت اخذ كارت بازرگاني

3- يك برگ فتوكپي شناسنامه ( در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد )، جهت اخذ كارت بازرگاني

4- فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن ( در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد)، جهت اخذ كارت بازرگاني

5- فيش پرداختي حق الثبت نام در دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني

6- چنانچه امور توسط وكيل رسمي شركت يا شخص انجام مي شود اصل يا فتوكپي برابر اصل سند رسمي وكالت، جهت اخذ كارت بازرگاني

 

 • رعايت نكات زير جهت دريافت كارت بازرگاني الزامي است :

 

1-امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل

2- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگاني و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن

3- ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت

4- واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل

 

 

 

پس از تكميل موارد بالا به همراه مدارك زير:

 

1-اصل و فتوكپي گواهي عدم سو پيشينه مديرعامل يا شخص.

2- اصل و كپي گواهي حسن اعتبار بانكي و تاييد اداره اعتبارات مبني برنداشتن چك برگشتي از شخص يا مديرعامل شركت.

3- اصل كليه مدارك معرفين و كپي از كارت بازرگاني ايشان و تاييديه توسط ايشان مبني برمعتبر بودن شما جهت دريافت كارت بازرگاني.

4- اصل وكپي تعهدنامه و تصديق امضا شخص يا مديرعامل و مهر شركت در دفترخانه.

5- مدارك به ثبت رسيده توسط شركت و گواهي پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسليم گرديده است .

6- فرمهاي تايپ شده اتاق بازرگاني به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .

7- اصل ودو سري كپي از سند مالكيت حتي صفحات سفيد سند و فيش نوسازي و قبض برق و تلفن.

8- اصل و دو سري كپي از شناسنامه و كارت پايان خدمت مديرعامل يا شخص متقاضي.

9- چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات.

10- و به همراه وجه نقد به اتاق بازرگاني مراجعه و پس از تكميل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگاني مي نماييد.

 

 

موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني

1 – كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار.

2 – كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نيست.

3 – پيله وران

4 – شركت تعاوني مرز نشينان

5 – ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

 

 

موارد ابطل كارت بازرگاني

 

مدت اعتبار كارت بازرگاني بر حسب در خواست متقاضيان آن از يك تا پنج سال بوده كه در صورت تائيد توسط وزارت بازرگاني معتبر است. ابطال كارت بازرگاني به دو صورت ابطال اختياري و اجباري مي باشد. در ابطال اختياري كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در صورت انصراف از داشتن كارت بازرگاني مي توانند با ارائه مدارك مورد نياز به اتاق هاي بازرگاني و تعاون اداره كل مقررات صادرات و واردات يا سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها تقاضاي ابطال كارت بازرگاني خود كنند.

 ابطال اجباري كارت بازرگاني در صورتي قابل اجراست كه بعد از صدور كارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند از شرايط دريافت كارت بازرگاني مي باشد در اين صورت وزارت بازرگاني مي‌تواند كارت بازرگاني را باطل كرده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع ايران يا اتاق تعاون حسب مورد مي‌رساند.

در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون مشخص شود بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

طبق ماده 30 قانون گمرك كشور اگر فردي كه داراي كارت بازرگاني مي باشد مرتكب قاچاق شود در صورت محكوميت علاوه بر مجازات‌هاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني شعب آن در شهرستان به صورت موقت يا دائم محكوم و كارت بازرگاني نيز باطل مي‌شوند.

در صورتي كه موضوع به دادگاه ارجاع شود بنا به پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره كل گمرك ممكن است بصورت موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند. در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.

 
مدارم لازم براي كارت بازرگاني اشخاص حقيقي

1 – در خواست صدور كارت بازرگاني حقيقي

2 – كپي مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم)

3 – كپي كارت ملي

4 – تكميل 1 برگ فرم عضويت اتاق (تايپ فارسي-لاتين)

5 – تعهدنامه عضويت در اتاق بازرگاني

6 – تكميل 2 برگ فرم مشخصات بازرگاني (تايپ فارسي)

7 – اصل و كپي فرم بانك مبني بر حسن اعتبار بانكي

8 – تكميل فرم مشخصات فردي و اعلام معرفين و كپي كارت بازرگاني به انضمام نامه كتبي از معرفين مبني بر تاييد سابقه تجاري بيش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهي و هم‌چنين دارندگان مجوز توليد از يكي از وزارت‌خانه‌هاي توليدي نياز به معرف ندارند).

9 – اصل و كپي فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني و تصديق امضا متقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي.

10 – دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت‌ها رسيده باشد.

11 – اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شركت‌ها.

12 – اصل و فتوكپي گواهي عدم سوء پيشينه.

13 – 5 قطعه عكس 4×3 .

14 – دو سري فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه متقاضي (حداقل سن 21 سال تمام) و رويت اصل آن.

15 – دو برگ فتوكپي كارت پايان خدمت و معافيت از خدمت سربازي براي آقايان و رويت اصل آن.

16 – دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مالكيت شش دانگ يا ارائه اجاره‌نامه محضري محل كار. (در صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار، ارائه دو سري فتوكپي از كليه صفحات سند مادر با رويت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظيم شده علاوه بر رعايت موارد تعيين شده در اين بند، ارائه رضايت نامه كتبي ساير مالكين از طرف متقاضي كارت الزامي است.

17 – اصل و فتوكپي فيش واريزي به حساب سازمان بازرگاني استان با ذكر نام شركت.

18 – اصل فيش حق عضويت بسته به ميزان سرمايه طبق فيش تقديمي و فيش حق تمبر.

تذكر1. كارمندان تمام وقت دستگاه‌هاي دولتي نمي‌توانند كارت بازرگاني دريافت كنند.
تذكر2. در صورتي كه متقاضي نتواند براي انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نمايد مراجه كننده ملزم به ارائه وكالتنامه رسمي و يا معرفي نامه از طرف متقاضي است.
تذكر3. هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي‌تواند داشته باشد.

 

 

مدارم لازم براي كارت بازرگاني اشخاص حقوقي

1- در خواست صدور كارت بازرگاني در فرم سر برگ دار شركت

2- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها در محل ثبت شركت با مسئوليت محدود: ارائه دو برگ كپي تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي و شركت نامه رسمي كه مهوربه مهر اداره ثبت شركت ها باشد الزامي است. در خصوص شركتهاي سهامي خاص و عام : ارائه دو برگ كپي اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص يا عام كه ممهوربه مهر اداره ثبت شركتها باشد الزامي است.

3- دو سري كپي از اساسنامه شركت.

4- اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 3 ماه بيشتر نگذشته باشد.

5- دريافت و تكميل فرم ها شامل :

الف) دو صفحه فرم عضويت اتاق ( تايپ كامل فارسي و لاتين ).

ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) .

ج) دو برگ تعهد نامه اتاق ايران و اتاق اراك .

6- اصل و دو سري كپي از تمام صفحات شناسنامه مدير عامل ( كپي از هر سه صفحه الزامي مي باشد ).

7- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.

8- دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.

9- اصل كارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سري كپي از پشت و روي آن .

10- پنج قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده ).

11- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن .

12- داشتن حداقل سن 23 سال تمام . داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه.

13- اصل و كپي گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان مركزي و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه .

14- اصل و كپي فرم (د) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد.( گواهي امضاء توسط محضر).

15- اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .

– در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.

– براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.

16- اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 6و7و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.

تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.
تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.
تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .
تذكر 5 : حضور مديرعامل يا نماينده در كلاس آموزش بازرگاني الزامي است.

 

 

براي مشاهده مراحل ثبت شركت به روي لينك كليك كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: كارت بازرگاني،
موضوع:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۵۶ ] [ hami ] [ نظرات (1) ]

ثبت شركت كنسرسيوم (Consortium) به اتحاد دو يا چند شركت براي شركت در مناقصه يك پروژه معين (ساخت نيروگاه) گفته مي شود، كه در صورت برنده شدن در مناقصه اجراي پروژه در قالب قرارداد با كارفرما و بر اساس شرايط مورد توافق بين اعضاء كنسرسيوم انجام مي شود.

 

تشكيل كنسرسيوم به مفهوم ايجاد شخصيت جداگانه حقوقي نيست و در واقع عملا يك شركت به طور غير مستقيم بين اعضاء كنسرسيوم به وجود مي آيد، بدون آنكه رابطه حقوقي بين آنها ايجاد گردد. چنان كه مشاهده مي شود عناصر اين تعريف، ائتلاف اشخاص حقيقي ويا حقوقي، انجام اقدامات مشترك، اشتراك گذاري منابع، و داشتن اهداف مشترك است.

 

واژه كنسرسيوم برگرفته از ريشه لاتيني "consor" به معناي شريك و همكار است. ارتباط حقوقي  Joint Venture نيز هرگاه حول موضوع انجام يك پروژه خاص مطرح شود معادل كنسرسيوم است. گرچه شمولJoint Venture  اعم از كنسرسيوم است .

 

شركت كنسرسيوم يك شركت منحصرا حقوقي نيست، در واقع يك نوع شركتي است كه اعضاء كنسرسيوم به طور غير مستقيم، بدون رابطه حقوقي با هم كار مي كنند. اينگونه شركت ها همانند شركتهاي سهامي خاص با مسئوليت محدود قابل ثبت مي باشند. با اين تفاوت كه در اساسنامه زمان انجام پروژه مشخص مي گردد و شركت كنسرسيوم موظف به انجام پروژه در زمان تعيين شده مي باشد. به عبارتي ديگر كنسرسيوم ائتلاف چند فرد، شركت، سازمان و يا تركيبي از آنها براي ادغام منابع شان براي رسيدن به يك هدف مشترك يا انجام فعاليت هاي مشترك مي باشد.

 

شرايط ثبت كنسرسيوم به شرح زيراست:

 • كپي شناسنامه
 • كارت ملي اعضاء
 • عدم سوء پيشينه كليه اعضاء
 • بلوكه كردن ۳۵% سرمايه اوليه تعيين شده جهت ثبت شركت و مشخص شدن شناسه ثبت و شناسه ملي شركت آماده براي انجام پروژه

 

پس از انجام كارهاي فوق شركت مورد نظر موظف مي باشد تعيين حوزه مالياتي و اخذ كد اقتصادي را در اولويت قرار دهد. كنسرسيومها و جوينت ونچر ها در چهارچوب شركتهاي سهامي خاص و مسئوليت محدود امكان  ثبت را دارا هستند .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ثبت شركت كنسرسيوم،
موضوع:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۲۴ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

كد اقتصادي چيست؟ شماره اقتصادي كه در اصطلاح با نام كد اقتصادي شناخته مي‌شود پس از طي مراحلي كه طبق قانون وضع شده توسط اداره‌ي دارايي در مركز استان‌ها و شهرستان‌ها براي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر مي‌شود. به عبارت ديگر هر شركت نياز به يك كد اقتصادي دارد.

 

اين كد نحوه‌ي عملكرد يك شركت (خدمات – خريد و فروش) را كه در قراردادها و فاكتورها ذكر مي‌شود مشخص مي‌كند. اخذ اين كد براي شركت‌ها اجباري است.

اخذ كد اقتصادي همراه با ثبت شركت و اخذ كارت بازرگاني براي اشخاصي كه به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مي‌پردازند، ضروري است؛ بنابراين با توجه به مقررات مربوط واحدهاي ذي‌صلاحح وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام مي‌شود. ثبت نام كد اقتصادي فعلي ۱۲ رقمي است كه موجب بهبود سيستم مالياتي و دريافت ماليات شده است.

مراحل دريافت كد اقتصادي جديد در ذيل آمده:

 • اشخاص مكلف به دريافت كد اقتصادي: كليه‌ي اشخاص حقوقي كه به امر توزيع هر نوع كالا و كارهاي خدماتي، توليدي، مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند و همچنين كليه‌ي اشخاص حقيقي كه در امور فوق‌الذكر فعاليت دارند و داراي مجوز كسب و كار از مراجع مربوطه يا داراي محلي براي فعاليت تجاري هستند، صلاحيت دريافت كد اقتصادي را دارند.
 • مجوز فعاليت تجاري: مجوز فعاليت، سندي است كه طبق آن فعاليت هر شخصي از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع ذي‌صلاح مربوطه تأييد شده باشد. مثلا گواهي فعاليت صنعتي (كارگاه يا كارخانه) از طرف وزارت صنايع، مجوز داروخانه‌ها از طرف وزارت بازرگاني، فعاليت مرغداري از طرف جهاد، پروانه‌هاي كسب و كار صادره از طرف اتحاديه‌هاي صنفي، و معرفي‌نامه‌هاي سازمان برنامه و بودجه براي پيمانكاران همگي از نمونه‌هاي مجوز فعاليت هستند.
 • محل فعاليت تجاري: محل فعاليت تجاري به واحدي اطلاق مي‌شود كه آن محل از طرف مراجع قانوني ديگر و از طرف شهرداري به‌عنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوطه در آن با جواز كسب يا بدون جواز قابل انجام است. مانند دفتر پيمانكاري يا واسطه‌هاي شغل‌هاي مشابه كه اينگونه فعاليت نياز به مجوز ندارد و داروخانه‌ها يا برخي ديگر از مشاغل كه محل فعاليت آنها الزاما با مجوز كسب است. محل فعاليت به‌صورت اجاره‌ي قطعي در اختيار مؤدي قرار مي‌گيرد.
 • رسيد بانكي: واريز مبلغ به فيش بانكي به حساب ۵۲۳ خزانه نزد يكي از شعب بانك ملي در كليه‌ي شهرها از طرف مؤدي.
 • پرينت مربوط به كد اقتصادي: برگه‌ي پرينت كامپيوتري كه قبل از صدور كارت دريافت مي‌شود شامل كليه‌ي اطلاعات مربوط به مؤدي اعم از اطلاعات هويتي و مالياتي است كه توسط مأمورين پست به‌عنوان رسيدي از طرف مؤدي در پرونده‌ي وي لحاظ و بايگاني خواهد شد.
 • كارت اقتصادي اشخاص حقيقي : از نظر رنگ و شكل و مندرجات كارت جديد با كارت‌هاي قبلي تفاوت خواهد داشت كه علاوه بر عكس ۳*۲ مؤدي، نام و نام خانوادگي، كد اقتصادي، نشاني محل فعاليت تجاري و كد حوزه‌ي مالياتي مؤدي در آن ذكر خواهد شد
 • كارت اقتصادي اشخاص حقوقي : تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در كارت اشخاص هم وجود دارد البته با اين تفاوت كه عكس ندارد و نوع شخص حقوقي هم ذكر خواهد شد و با هماهنگي با خدمات كامپيوتري صدور كارت اشخاص حقوقي به‌صورت ليزري خواهد بود.

 

مراحل دريافت كد اقتصادي فعلي (۱۲ رقمي) چيست؟

براي دريافت كد اقتصادي بايد ۲ ماه بعد از ثبت شركت و  ثبت نام كارت بازرگاني با داشتن معرفي‌نامه يا وكالتنامه به اداره‌ي دارايي محل فعاليت خود مراجعه و نسبت به دريافت كد اقتصادي و تعيين حوزه‌ي مالياتي اقدام كنيد. مدارك مورد نياز عبارتند از:

 • دريافت و تكميل دفترچه از خدمات اداره‌ي دارايي
 • دريافت فرم‌هاي مربوطه و تكميل آنها (واحد ثبت و شناسايي اداره‌ي دارايي
 • كپي شناسنامه و كپي كارت ملي همه‌ي اعضاي هيئت مديره
 • آگهي تأسيس شركت و تغييرات ثبتي در دو نسخه
 • كپي اساسنامه‌ي شركت
 • كپي اظهارنامه يا شركتنامه و تقاضانامه در شركت‌هاي غير سهامي
 • كپي آگهي روزنامه رسمي و تغييرات آن
 • كپي پروانه‌ي بهره‌برداري يا مجوز تأسيس در صورت موجود بودن
 • كپي سند مالكيت اقامتگاه قانوني شركت كه در آگهي تأسيس قيد گرديده در صورت استيجاري بودن كپي قرارداد اجاره
 • كه به تأييد واحد مالياتي محل وقوع ملك رسيده باشد؛
 • نامه‌ي شروع يا عدم شروع به فعاليت و كپي آن بعد از ثبت دبيرخانه
 • پرداخت ماليات حق تمبر به اداره‌ي دارايي
 • ساير مدارك درخواستي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ثبت نام كد اقتصادي،
موضوع:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۰:۱۲ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

يكي از مسائل مهم در اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعاليت در اين نهاد مالياتي است. يكي از اين مجوزها گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. شايد عده زيادي از فروشندگان كالا و يا ارائه كنندگان خدمات هنوز با اين گواهينامه آشنايي نداشته ولي در صورتحساب هاي خود ماليات را محاسبه كرده و از خريداران دريافت مي كنند.

 

در صورتي كه بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تكميل پرونده مالياتي در سازمان ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقيقي و يا حقوقي بايد مجوز لازم جهت اعمال قانوني را داشته باشند. در غير اينصورت دريافت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده غير قانوني است و بايد از صورتحساب فروشندگان كسر گردد.

 

يكي از مسائل مهم در اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعاليت در اين نهاد مالياتي است .يكي از اين مجوزها گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. شايد عده زيادي از فروشندگان كالا و يا ارائه كنندگان خدمات هنوز با اين گواهينامه آشنايي نداشته ولي در صورتحساب هاي خود ماليات را محاسبه كرده و از خريداران دريافت مي كنند.

 

در صورتي كه بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تكميل پرونده مالياتي در سازمان ماليات بر ارزش افزوده ، اشخاص حقيقي و يا حقوقي بايد مجوز لازم جهت اعمال قانوني را داشته باشند. در غير اينصورت دريافت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده غير قانوني است و بايد از صورتحساب فروشندگان كسر گردد. دريافت مبلغ فوق فقط با مجوز سازمان ماليات بر ارزش افزوده و تحت عنوان گواهينامه ثبت نام قابل اجرا است.

بعد از ثبت نام نهايي و ارائه اظهارنامه دوره ۳ ماهه ماليات بر ارزش افزوده مي توانيد نامه اي بنا به درخواست آن سازمان تنظيم نموده و جهت گرفتن مجوز فوق اقدام نماييد . در حال حاضر در برخي از ادارات سازمان ماليات بر ارزش افزوده به غير از مراحل فوق اشخاص را ملزم به گرفتن تاييديه ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مي كنند.

طبق اين دستور هريك از اشخاص حقيقي و حقوقي در پايان هر دوره ۳ ماهه بايد خريد ها و فروش خود را در نرم افزار online يا offline ثبت كرده و در حوزه مشخص شده در منطقه خود ارائه كرده و تاييديه سازمان ماليات بر ارزش افزوده را دريافت كنند . در غير اينصورت سازمان ماليات بر ارزش افزوده به هيچ عنوان گواهينامه فوق را صادر نمي كند .

اين گواهينامه بنا به تشخيص حوزه ماليات بر ارزش افزوده، بصورت ۶ ماهه يا يك ساله صادر مي شود، كه بعد از پايان تاريخ اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به تمديد اعتبار از حوزه مالياتي مي باشند. كليه خريداران موظند هنگام پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان ، گواهينامه ثبت نام را از آنها درخواست كرده و پس از رويت آن ، و اعتبار تاريخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.

مراحل ارزش افزوده

 • ثبت نام اوليه ارزش افزوده شركت
 • دادن برگ ثبت نام اوليه همراه با مدارك فوق الاشاره (مدارك ثبت نام اوليه ارزش افزوده)
 • ثبت نام مرحله دوم پس از آمدن رمز عبور
 • دادن كليه مدارك فوق براي اداره دارايي (اظهار نامه براي سه ماهه هاي سالهاي قبل از تاسيس تا سالي كه قرار است ارزش افزوده ثبت نام و گواهي صادر شود - برگ اوليه و مرحله دوم ثبت نام و شناسه كاربري و رمز عبور- نامه (به شرح زير) - كپي كليه قرار دادها) براي ثبت نام مرحله آخر و صدور گواهي ارزش افزوده

مدارك ثبت نام اوليه ارزش افزوده :

 • كد اقتصادي
 • كپي مدارك اعضاي شركت اعم از شناسنامه و كارت ملي ( براساس آخرين تغييرات)
 • اخرين تغييرات شركت
 • وكالتنامه
 • آگهي تاسيس شركت
 • كد پستي پيمانكار
 • آدرس كامل سكونت پيمانكار
 • تلفن ثابت و همراه پيمانكار و در صورت امكان مدير عامل
 • مجوز فعاليت (گواحي صلاحيت يا نام شركت در سايت رتبه بندي)
 • كد پستي دفتر و يا در صورت نبود كد پستي محل فعاليت يا منزل

ماليات غيرمستقيمي كه بر اجناس و خدمات تعلق مي‎گيرد كه به شكل غير مستقيم مصرف كننده و توزيع كننده آن را پرداخت مي‎كنند، ماليات بر ارزش افزوده نام دارد و به خزانه دولت پرداخت مي‎گردد.

ارزش افزوده

ماليات غيرمستقيمي كه بر اجناس و خدمات تعلق مي‎گيرد كه به شكل غير مستقيم مصرف كننده و توزيع كننده آن را پرداخت مي‎كنند، ماليات بر ارزش افزوده نام دارد و به خزانه دولت پرداخت مي‎گردد. توزيع كننده اجناس اعم از مواد غذايي و يا ساير كالاهايي كه وارد بازار مي‎شوند، مجاز است تا كل «ماليات‌هاي ارزش افزوده» پرداختي خود را از كل «ماليات بر ارزش افزوده»هاي دريافتي كسر كرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. تمام كالاهايي كه براي خارج از كشور صادر مي‎شوند از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ثبت نام ارزش افزوده،
موضوع:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۹:۴۵ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

[caption id="attachment_415" align="alignleft" width="300"] مراحل ثبت شركت[/caption]

ثبت شركت به عنوان اقدام نهايي در تاسيس و آغاز فعاليت قانوني يك شركت به حساب مي آيد. امروزه هر فردي كه قصد تشكيل يك شركت را دارد اعم از ايراني و غير ايراني بايد تقاضاي ثبت شركت خود را تسليم اداره ي ثبت شركت ها كند.

 

در اين غير اين صورت از طرف دولت ايران به رسميت شناخته نمي شود و شرايط ثبت شركت را نخواهد داشت و فعاليت آن غيرقانوني و مونجرب انحلال شركت خواهد شد و به جزاي نقدي و ممنوعيت از فعاليت محكوم خواهد شد.

 

ثبت كليه شركت هاي تجاري با توجه به ماده ي 95 قانون تجارت الزامي بوده و ثبت آن كامل كننده ي همه ي شرايط تشكيل و از جمله شرايط شكلي است. براي ثبت شركت در تهران مرجع اصلي آن "اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري" و در شهرستان ها،"ادارات ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري"مي باشد.

 

ما در اين پست به مراحل ثبت شركت ها پرداخته اين تا شما را با صفر تا صد ثبت يك شركت آشنا كنيم

 

مراحل تشكيل شركت

- انتخاب موضوع شركت اولين گام در روند ثبت شركت ها مي باشد. موضوع شركت هدفي است كه شركت براي آن تاسيس شده باشد و نشان دهنده هويت و اهدافي است كه آن شركت براي آن منظور تشكيل شده است. موضوع شركت بايد مطابق و ضامن منافع عقلاني باشد در غير اين صورت از موارد ابطال شركت خواهد بود.

 

مديران نمي توانند در عمل از حد موضوع شركت تجاوز نمايند و در صورت تجاوز، عمل آن ها اثر قانوني ندارد و در صورت تفريط يا تعدي كليه ي مديران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام مي باشند چنانچه موضوع فعاليت شما نيازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان هاي مربوطه ضروري است.

 

-مرحله بعد براي ثبت شركت تعيين نوع شركت مي باشد. شركت هاي تجاري مطابق ماده 20 قانون تجارت،مي توانند در يكي از قالب هاي سهامي اعم از خاص و عام،ثبت شركت با مسئوليت محدود، ثبت شركت تضامني،نسبي،مختلط اعم از سهامي و غير سهامي به ثبت برسند.

انتخاب نوع و موضوع فعاليت شركت به اهداف اعضا در آينده و نوع فعاليت افراد،ميزان مسئوليت هر يك از شركا و تعداد افراد عضو بستگي دارد.

-پس از انتخاب نوع شركت، بايد سرمايه شركت مشخص شود. سرمايه هر شركت از مهم ترين عوامل فعاليت تجاري آن بوده و بزرگ ترين وسيله ي جلب منفعت است. هر شركت براي به نتيجه رسيدن فعاليت تجاري خود بايد داراي سرمايه باشد تا بتواند منتفع شود. هر شركت را مي توان از سرمايه اش به اهميت آن پي برد. براي سرمايه حداكثري تعيين نشده و شركا به هر مقدار كه توانايي آن را دارند مي توانند سرمايه را افزايش دهند. .لازم به توضيح است در قانون تجارت حداقل ميزان سرمايه 000/000/1 ريال تعيين شده است.

افزايش و كاهش سرمايه شركت يكي از تغييرات شركت مي باشد كه شركت ها مي توانند در طول فعاليت خود انجام دهند.

-سپس مدت فعاليت شركت را تعيين كنيد. شركت ممكن است براي مدت محدودي مثلاَ6 يا 12 سال تشكيل شود و نيز ممكن است براي مدت نا محدودي باشد. در صورتي كه زمان فعاليت شركت براي مدت زمان معيني باشد بايد آن مدت معلوم گردد و فعاليت آن با اتمام تاريخ و انقضا مدت مشخص شده ، شركت به خودي خود منحل و برچيده مي شود. ماده ي 83 اصلاحي ، هر گونه تغيير در مواد اساسنامه را تنها مجمع عمومي مي تواند تغيير دهد و مي تواند مدت را تمديد و يا اين كه به ملاحظاتي مدت شركت را تقليل دهد.

- پس از مدت فعاليت شركت بايد مركز اصلي فعاليت و آدرس شركت تعيين گردد. مركز اصلي شركت همان مركز اداره ي آنست كه معمولاً مجامع عمومي در آن جا تشكيل و مديران و بازرسان در آن جا انجام وظيفه مي نمايند اگر شركت غير از مركز اصلي چند مركز ديگر براي عمليات فني يا ...داشته باشد ، از نظر مقامات قانوني و اشخاص ثالث فقط مركز اصلي مورد توجه بوده و ساير مراكز مربوط به مناسبات داخلي شركت است.همين طور اگر شركت شعبه يا شعباتي داشته باشد و در اساسنامه قيد شود بايد محل آن ها تعيين گرد.

 

-سپس مي بايست مدارك لازم براي ثبت هر نوع از شركتي كه مورد نظرتان است فراهم گردد.اين مدارك مي بايست به صورت دقيق تكميل شود.

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت هر يك از شركت ها

 

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص:

1.اظهارنامه شركت(فرم چاپي) 2 برگ
2.اساسنامه شركت 2 جلد براي ثبت شركت سهامي خاص
3.صورتجلسه مجمع عمومي موسسين 2 نسخه
4.صورتجلسه هيات مديره با امضاي مديران منتخب 2 نسخه
5.فتوكپي شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين
6.ارائه گواهي پرداخت حداقل 35 % سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آن جا افتتاح شده است.
7.ارائه مجوز در صورت نياز(بنا به اعلام اداره ثبت شركت ها)
8.ارائه تقويم نامه كارشناس رسمي دادگستري(اگر آورده شركت غير نقدي منقول و يا غير منقول باشد).
9.ارائه اصل سند مالكيت(اگر اموال غير منقول جزء سرمايه شركت باشد)

 

مدارك لازم براي ثبت شركت سهامي عام:

مرحله اول براي ثبت شركت سهامي عام: (مرحله تشكيل و تحصيل اجازه پذيره نويسي)
-1 دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسي كه بايستي به امضاء كليه موسسين رسيده باشد.
2-دو نسخه اظهارنامه ي تكميل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تكميل شده
4-تصوير برابر با اصل مدارك احراز هويت موسسين
5-اصل گواهي بانكي مبني بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20 % سرمايه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي كه ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
7-اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تكميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام پيشنهادي هاي و همچنين فيش واريزي مربوطه

مرحله دوم:( مرحله ايجاد و ثبت شركت هاي عام سهامي)
1-دو نسخه اساسنامه كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده باشد.
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين متضمن تصويب اساسنامه تعيين،اعضاء هيئت مديره،انتخاب بازرسان و روزنامه هاي كثيرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هيات مديره
4-اصل گواهي بانكي مبني بر پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت(در صورتيكه قسمتي از سرمايه موسسين بصورت غير نقدي باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانويه)

 

مدارك مورد نياز ثبت شركت با مسئوليت محدود:

-تكميل فرم تعيين نام
-پرداخت مبلغ 40000 ريال به شماره حساب سيبا 2171329011009 بانك ملي به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعيين نام
-كارت ملي برابر اصل كليه سهامداران -برابر اصل در مراجع قضايي يا دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد-
-فتوكپي برابر اصل شناسنامه شركاء و مديران
-تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود در 2 برگ و تكميل آن و امضا ذيل تقاضانامه توسط كليه سهامداران
-شركت نامه 2 برگ و تكميل آن و امضا ذيل شركت نامه توسط كليه سهامداران
-اساسنامه 2 جلد و امضا ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران
-صورت جلسه مجمع عمومي موسسين و هيئت مديره 2 نسخه كه به امضا سهامداران و بازرسين رسيده باشد.
-اخذ و ارائه ي مجوز در صورت نياز
-تاييديه هيئت مديره اشخاص حقوقي سهامدار،مبني بر غير دولتي بودن آن
-معرفي نامه نمايندگان،در صورتيكه سهامداران و اعضا هيئت مديره از بين اشخاص حقوقي باشند و ارائه تصوير روزنامه رسمي آگهي تاسيس يا آخرين تغييرات آن
-گواهي عدم سوءپيشينه براي كليه اعضا
-ارائه مجوز در صورت نياز بنا به تشخيص كارشناس اداره ثبت شركت ها

 

مدارك لازم براي ثبت شركت تضامني عبارتند از:

-دو نسخه اساسنامه تكميل شده
دو نسخه شركتنامه تكميل شده
-دو نسخه تقاضانامه تكميل شده

-تكميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
-اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت امضاي هيئت مديره،مدير عامل
-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذي ربط در مواردي كه ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
-اصل وكالتنامه ي وكيل دادگستري در صورتي كه ثبت شركت تضامني توسط وكيل صورت پذيرد.
-دو نسخه صورتجلسه ي هيات مديره
-دو نسخه صورتجلسه ي مجمع عمومي موسسين
-تصوير برابر با اصل مدارك احراز هويت كليه ي شركاء،مديران و هيات نظار(در مواردي كه تعداد شركا بيش از 12 نفر باشند)

 

مدارك لازم براي ثبت شركت مختلط غير سهامي:

1-يك نسخه مصدق از شركت نامه
2-يك نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامي شركت يا شركاي ضامن كه سمت مديريت دارند.

 

مدارك لازم براي ثبت شركت مختلط سهامي:

-يك نسخه مصدق از شركت نامه
-يك نسخه مصدق از اساسنامه
-سوابق مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40،41 و 44
-نوشته اي با امضاي مدير شركت ،حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه
-اسامي مدير يا مديران شركت
-نوشته اي با امضاي مدير شركت،حاكي از پرداخت تمام سرمايه ي نقدي شركاي ضامن و تسليم تمام سرمايه ي غير نقدي با تعيين قيمت حصه هاي غير نقدي

 

مدارك لازم براي ثبت شركت نسبي:

1)دو نسخه شركتنامه ي تكميل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ي تكميل شده
3)دو نسخه اساسنامه ي تكميل شده
4)دو نسخه صورتجلسه ي مجمع عمومي موسسين
5)اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي كه ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
6)دو نسخه صورتجلسه ي هيات مديره
7)اصل گواهي عدم سوپيشينه جهت اعضاء هيات مديره،مدير عامل
8)تكميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت
9)تصوير برابر با اصل مدارك احراز هويت كليه شركا ،مديران و هيات نظار(در مواردي كه تعداد شركا بيش از دوازده نفر باشد)
10)اصل وكالتنامه ي وكيل دادگستري در صورتي كه ثبت شركت توسط وكيل صورت پذيرد.

 

مدارك لازم براي ثبت شركت تعاوني:

الف)اساسنامه مصوب شركت
ب)فهرست اسامي و مشخصات و نشاني اعضاي اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان اعم از اصلي و علي البدل و مدير عامل كه حاوي امضاي آن ها باشد
ج)صورتجلسه اولين مجمع عمومي عادي،داير بر تصويب اساسنامه و انتخاب اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان
د)رسيد پرداخت مقدار وجوه لازم التاديه سرمايه تعاوني،طبق اساسنامه
ه)مدارك مربوط به تقويم و تسليم آن مقدار از سرمايه كه به صورت جنبي بوده است.
و)مجوز اداره تعاون
ز)فهرست اسامي حاضران در اولين مجمع عمومي عادي كه حاوي امضاي آن ها باشد.
ح).دعوتنامه تشكيل اولين مجمع عمومي عادي
ط)قبولي كتبي اعضاي اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان.
ي)صورتجلسه راجع به جلسه اولين هيات مديره داير بر انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي هيات مديره،انتخاب صاحبان امضاهاي مجاز و اسامي و مشخصات آن ها و انتخاب مدير عامل.
ن)فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان تشكيل تعاوني

"اين موسسه ثبتي و حقوقي؛افتخار دارد با بهره گيري از كارشناسان متخصص و مجرب و با چندين دهه تجربه ي موفق در زميمنه ثبت شركت، آمادگي خود را جهت ارائه ي كليه ي خدمات در زمينه هاي مشاوره حقوقي و ثبتي نظير ثبت شركت اعلام نمايد".

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مراحل ثبت شركت،
موضوع:
[ ۷ تير ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۸:۴۴ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

اخذ كد اقصادي

مجوز فعاليت تجاري
سندي دريافتي از وزارت بازرگاني كه كليه اشخاص جهت ادامه فعاليت اخذ مي نمايند.
در واقع اين سند تاييد كننده فعاليت افراد در زمينه هاي مختلف است.

تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اخذ كد اقتصادي براي ادامه فعاليت خود بايد اقدام نمايند.
البته براي دريافت شماره اقصادي گذراندن مراحل اخذ كد اقتصادي الزاميست.
مجوز لازم و تاييد آن براي هر فعاليتي متفاوت است.

مثلا در زير به نمونه هايي از تاييديه ها اشاره مي نماييم:

تاييديه داروخانه ها از وزارت بازرگاني
تاييديه مرغداري از جهاد
تاييديه فعاليت هاي صنعتي در گارگاه ها و كارخانه ها از وزارت صنايع
نمونه هاي ديگري از تاييديه ها
تمامي پرونده هاي صادر شده از طرف اتحاديه هاي صنفي
معرفي نامه هاي سازمان برنامه و بودجه براي پيمانكاران

مراحل دريافت كد اقتصادي

ابتدا بايد بدانيم چه اشخاصي موظف هستند كد اقتصادي دريافت نمايند.
در مرحله بعد با شناخت كامل كد اقتصادي شركت مجوز آن را دريافت مي نماييم.
در مرحله بعد محل فعاليت را تعيين مي كنيم.
بعضي از محل هاي فعاليت نياز به مجوز ندارند.
محل فعاليت به محلي مي گويند كه از طرف ارگان خاص و شهرداري شناخته شوند.
درواقع محل هاي اقتصادي بايد داراي مجوز باشند تا فعاليتشان حالت قانوني داشته باشد.
البته استثناهايي نيز وجود دارد كه اين نياز به مجوز براي ادامه كار ندارند.
مانند دفاتر پيمانكاري و يا واسطه هاي شغل هايي از اين نوع.
ولي فعاليتهايي مانند فروش دارو در داروخانه ها نياز به جواز كسب دارند.
اين گونه فعاليت ها بدون مجوز اجازه كار ندارند.
در مرحله بعد از اخذ مجوز رسيد بانكي تهيه مي نماييم.
واريز مبلغ تعيين شده به حساب بانكي 523 خزانه در يكي از شعب هاي بانك ملي و تمامي شهرها از طرف مودي

در مرحله آخر : پرينت مربوط به كد اقتصادي
برگه پرينت كامپيوتري كه قبل از صدور كارت دريافت مي گردد.
اين برگه شامل تمامي اطلاعات مربوط به مودي مي باشد.
اطلاعاتي اعم از هويتي و مالياتي .
ايت اطلاعات توسط مامورين پست به عنوان رسيد از مودي دريافت مي شود.
سپس در پرونده مودي بايگاني و قرار مي گيرد.
جهت راهنمايي بيشتر و استعلام صحت كد اقتصادي شركتها مي توانيد با كارشناسان شركت حسابداري دانا محاسب فكور تماس حاصل فرماييد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۹:۲۴ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

كد اقتصادي چيست

با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و همينطور هم راستاي با آن افزايش سوء استفاده مالي سازمان امور مالياتي كشور اقدام به ارائه كد اقتصادي نموده است.
اين شماره اقتصادي براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به فعاليت مي پردازند لازم است.
شماره اقتصادي كه كه شامل 12 رقم است از طريق ثبت نام اينترنتي صورت مي گيرد.
اين كار براي تسريع در امور صورت گرفته است.
به دليل اينكه مراجعه تك تك افراد براي اخذ كد اقتصادي از طريق سازمان زمان بسياري را مي طلبد. در نتيجه ثبت نام كد اقتصادي از طريق هم در صرف وقت و هم در صرف زمان به طور بهينه عمل مي نمايد.

پيش ثبت نام كد اقتصادي

پيش ثبت نام كد اقتصادي به صورت الكترونيكي صورت مي گيرد.
در اين مرحله از دريافت كد اقتصادي اطلاعات اشخاص در سايت تكميل شده و به ثبت مي رسد.
بعد از گذشت 1 هفته بايستي اطلاعات را تاييد نماييد. وگرنه اطلاعات به صورت خودكار حذف خواهند شد.

براي صحت اطلاعات كد اقتصادي چه كنيم

در اين مرحله اشخاص بايد از طريق منابع مختلف سازماني اطلاعات را استعلام نمايد. اگر مغايرتي در صحت اطلاعات ديده شود از طريق پيامك به متقاضي اعلام مي شود.
در اين حال اشخاص براي اصلاح اطلاعات خود به سامانه پيش ثبت نام مراجعه مي نمايند. در اين مرحله ثبت نام كد اقتصادي را بار ديگر اصلاح و ثبت مي نمايند.

بعد از پيش ثبت نام چه كنيم

پس از پيش ثبت نام و تاييد آن يك نام كاربري و كلمه عبود براي شخص ارسال مي گردد.
اطلاعات افراد به صورت محرمانه براي آنان پامك مي شود.
از اين پس مسئوليت سوء استفاده از اين اطلاعات محرمانه به عهده خود متقاضي است.

تكميل ثبت نام

با داشتن اطلاعات كاربري وارد سامانه الكترونيكي ثبت نام كد اقتصادي مي شويم. پس از تكميل اطلاعات متقاضي و تاييد آن ثبت نام كامل مي شود.

مرحله نهايي ثبت نام كد اقتصادي

پس ازبررسي درستي اطلاعات متقاضي در ثبت نام الكترونيكي، اطلاعات از طريق سازمان مورد تاييد قرار ميگيرد.
پس از اعتبار سنجي و بررسي ميداني اطلاعات به مرحله نهايي 45 مي رسيم.
دراين مرحله از ثبت نام ديگر متقاضي مي تواند اظهارنامه مالياتي خود را ارسال نمايد.
همينطور با دريافت كد اقتصادي از ديگر خدمات نيز ميتواند بهره مند شود.

شركت حسابداري

موسسه و شركت حسابداري فكور تمامي مراحل از پيش ثبت نام تا مرحله نهايي ثبت نام را در اسرع وقت براي شما عزيزان انجام ميدهد.
براي ارتباط با كارشناسان ما كافيست با شماره هاي موجود در سايت تماس حاصل فرماييد.

انواع خدمات مالي و مالياتي موسسه حسابرسي

مشاوره مالي و اقتصادي
استعلام كد اقتصادي
بررسي اعتبار كد اقتصادي
اخذ كد اقتصادي
استعلام صحت كد اقتصادي شركتها
بررسي كد اقتصادي
استعلام كد اقتصادي شركتها
پيگيري پيش ثبت نام كد اقتصادي
دريافت كد اقتصادي
پيش ثبت نام كد اقتصادي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۸:۱۳ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

دريافت گواهي ارزش افزوده

براي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده بايد به سايت ثبت نام ارزش افزوده مراجعه نماييم.
در سيستم مالياتي اگر اشخاص حقيقي و حقوقي بخواهند فعاليتي را آغاز نمايند بايستي گواهي ارزش افزوده دريافت نمايند.
دريافت گواهي ارزش افزوده مجوزي براي شروع فعاليت آنها مي باشد.
دريافت مبلغ و ميزان ارزش افزوده تنها با بودن گواهي نامه ثبت نام ارزش افزوده و مجوز سازمان امور مالياتي امكان پذير است.

نرخ ارزش افزوده

نرخ ارزش افزوده 55% و نرخ عواض 45% مي باشد.
• بر اساس قانون برنامه توسعه هر ساله يك واحد درصد، به نرخ پايه 3% تا حداكثر 8% افزوده مي شود.
• شركت هاي تجاري در فواصل سه ماه در سال بايد ميزان درآمد و هزينه هاي خود را به صورت اظهارنامه ارزش افزوده ارائه دهند.

نكاتي در مورد ماليات ارزش افزوده

• تهيه فاكتورهاي خريد و فروش بايد طبق نمونه فرم اداره مالياتي كشور باشد.
در غير اين صورت غير قابل قبول است.
• اگر شركتهاي توليدي اقدام به فروش مواد اوليه خود نمايند علاوه بر ماليات و عوارض ارزش افزوده بايستي ماليات و عوارض ارزش افزوده مواد اوليه نيز پرداخت گردد.
• اگر ماليات و عوارض ارزش افزوده فروش و درآمدها از ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد بيشتر باشد بايد مابه التفاوت آنها پرداخت شود.
• شناسه ملي بايد از اداره ثبت شركتها دريافت شود.
• اصلاح اظهارنامه مالياتي و عوارض ارزش افزوده يكبار امكان پذير است.
شركت حسابداري دانا محاسب فكور به طور رايگان مشاوره مالي و مالياتي و مشاوره ارزش افزوده در اختيار مشتريان قرار مي دهد.
اميد است كه بتوانيم راهگشاي مسائل و مشكلات شما باشيم.

خدمات شركت حسابداري

• ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده
• پيش ثبت نام ارزش افزوده
صدور گواهينامه ارزش افزوده
پرينت گواهي ارزش افزوده
• سايت ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده
قانون ماليات بر ارزش افزوده
• پيش ثبت نام ارزش افزوده
• پيگيري ثبت نام ارزش افزوده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۶:۲۵ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

قرارداد حسابرسي مالياتي

بخشي از قرارداد حسابرسي مالياتي
اين قرارداد بنا به درخواست شماره..............مورخ ............... به منظور انجام حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب/ بين شركت .............. به نشاني ................ كه از اين پس به ترتيب شركت و موسسه ناميده مي شود با شرايط زير منعقد مي گردد:

كه در زير با عناوين مورد نظر متن قرارداد تكميل مي گردد.
• موضوع قرارداد
• مدت قرارداد
• مبلغ حق الزحمه
• محل خدمت
• تععهدات شركت
• تعهدات مشاور

براي مشاهده نمونه قرارداد مشاوره مالياتي ميتوانيد بر روي آن كليك نماييد.

از خدمات با كيفيت مشاوره مالياتي تهران، مشاوره مالياتي آنلاين مي باشد.

مشاوره مالياتي

مشاوران مالياتي در هر سازمان و موسسه اي شرايط واحد را در نظر ميگيرد.
با در نظر گرفتن وضعيت واحد حسابداري (طبق قوانين مالياتي ) بهترين راهكارها را ارائه مي دهد.
اين راهكارها در زمينه ماليات و معافيت هاي مالياتي و ارزش افزوده و ارائه لوايح و دفاعيه و ... انواع خدمات مالي و مالياتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است.
شركت حسابداري و مالي دانا محاسب فكور با توجه به وضعيت واحد مورد نظر و فعاليت آنها راهكارهاي مفيد ارائه مي نمايد.
اين موسسه حسابرسي با رعايت صحيح قوانين مالياتي، مشاوره مالياتي رايگان ارائه مي نمايد.

خدمات مالياتي

• تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد يا اظهارنامه مالياتي

• اركان حسابداري مديريت مالي
• دفاع از اسناد و مدارك مالي
• مشاوره مالياتي آنلاين
• قبول دعاوي
• برنامه ريزي و اجراي جامع
• مشاوره مالياتي تلفني رايگان
• مشاوره مالياتي آنلاين
• تنظيم و ارائه گزارشگري مالياتي
• تهيه و تنظيم پرونده هاي مالياتي اشخاص حقيقي
• تهيه و تنظيم پرونده هاي مالياتي اشخاص حقوقي
• پيگيري جرايم مالياتي تا بخشودگي مالياتي
• ارائه راهكارهاي مفيد و پيگيري نيازهاي مالياتي موسسات
• مشاوره جهت آگاهي از معافيت هاي مالياتي و بخشودگي مالياتي
• ارائه مشاوره جهت آگاهي در مورد شرايط عضويت در جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

مشاوره مالياتي تلفني

شركت حسابداري دانا محاسب فكور با ارائه مشاوره تلفني رايگان به موديان كمك بسياري به آنان در صرف هزينه نموده است.
كارشناسان در اين موسسه حسابرسي همواره آماده خدمت رساني به موديان مي باشند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۵۱:۲۹ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]

شركت حسابداري

شركت حسابداري دانا محاسب فكور با بهره گيري از دانش متخصصين مجرب در زمينه حسابداري، مالي و مالياتي در كنار موديان عزيز قرار گرفته است.
مركز مشاوره حسابداري دانا محاسب با افتخار در كنار موديان به آنها ارائه خدمت مي نمايد.
داشتن سابقه طولاني در زمينه ارائه خدمات مالي و مالياتي سبب اعتماد موديان مي شود.
بنابراين با خيالي آسوده صورتهاي مالي خود را به ما بسپاريد.

مشاوره حسابداري

دريافت مشاوره شايد در نگاه اول ضروري به نظر نرسد.
شايد اشخاص در زمينه فعاليت خود معتقد باشند خودشان از پس امور مالي خود بر مي آيند.
گاهي نيز شركتها استفاه از مشاوره مالي و مالياتي را هزينه اضافه بر مي شمارند.
به دلايل بالا و بسياري از دلايل ديگر فرد در امور خود ضروري به استفاده از راهنمايي هاي مشاورين مالياتي نمي بيند.
وليكن اين نياز زماني كاملا مشهود است كه اشخاص مشمول جرايم مالياتي مي شوند.
يا اينگه به دليل عدم آگاهي از معافيت هاي مالياتي متعلق به خودشان محروم مي شوند.
گاهي نيز به دليل كوتاهي و عدم اطلاع از قوانين در پرداخت ماليات و يا ارسال اظهارنامه مالياتي دچار خسارت غير قابل جبراني مي شوند.
بنابراين قبل از اينكه دچار هزينه هايي از اين دست بشويم بهتر از است كه جلو ضرر را بگيريم.
با كمترين هزينه مي توان با بهره گيري از دانش افراد متخصص گامهايي رو به موفقيت برداشت.

مراكز مشاوره حسابداري

ارائه خدمات حسابداري توسط كارشناسان خبره كه داراي تسلط كامل بر استاندادهاي حسابداري باشند به طور يقين كمك شاياني به شركتها و موسسات مي نمايد.
اشخاص حقيقي و حقوقي جهت كاهش اشتباهات خود و پرداخت ماليات خود در موعد معين مي توانند از خدمات مراكز مشاوره حسابداري مختلف بهره مند شوند.
البته مراجعه به مراكزي كه داراي متخصصين مجرب بوده و خدمات قابل اطميناني ارائه مي دهند داراي اهميت ويژه اي است.
كارشناسان يك موسسه حسابداري معتبر بايستي با تسلط كامل بر قوانين و استانداردهاي حسابداري به شناسايي رويدادهاي مالي بپردازند.
تجزيه و تحليل و شناخت رويدادهاي مالي و تنظيم سند حسابداري از اموري است كه بايد با دقت لازم انجام شود.
نياز موسسات به انوع خاصي از خدمات حسابداري كاري است كه يك كارشناس مجرب از عهده آن بر مي آيد. به دليل نا آگاهي افراد و يا بعضا سوء استفاده موسسات حسابداري از موديان امكان خدمات حسابداري اضافه كه نيازي به آنها نيست نيز وجود دارد.
پس پيشنهاد ما بر اين است كه انتخاب ما با شناخت كامل از شركت حسابداري باشد كه قصد مراجعه به آن را داريد.

خدمات حسابداري

• ثبت دفاتر قانوني
• طرز نوشتن دفتر كل
• مشاوره حسابداري آنلاين
• تنظيم اظهارنامه مالياتي
مشاوره حسابداري تلفني
مشاوره حسابداري
• مشاوره حسابداري حضوري
• مشاوره حسابداري تلفني
• ارائه انواع خدمات حسابداري
• تهيه گزارشات بهاي تمام شده
• تهيه و تنظيم بودجه ساليانه
• بهبود عملكرد حسابداري و حسابرسي
• آموزش حسابداري ماليات ازش افزوده
ثبت سند حسابداري
• ثبت اسناد به صورت پاره وقت و يا تمام وقت
• بايگاني اسناد حسابداري به شكل منظم ومرتب
اعزام حسابدار و مدير مالي به موسسات مختلف
• ارائه انواع خدمات حسابرسي و كنترل اسناد مالي
• آموزش امور حسابداري و حسابرسي به حسابرسان
• تهيه گزارش مالي و ارائه آن به ذينفعان و مديران
• شركت در جلسات براي حل اختلافات بين شركا و ...
• ارائه خدمات بيمه اي و مشاوره بيمه به صورت رايگان
• حل مسايل در كمترين زمان و پايين ترين هزينه
• راهنمايي بابت خريد نرم افزار هاي مالي مناسب
• منظم كردن اسناد و صورت هاي مالي و حسابهاي معوق
• استقرار سيستم مالي مناسب با احتساب نوع شركت


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۷:۴۴ ] [ hami ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 721
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب